Werk

Werken en de zorg voor je kind, en je gezin, gaan slecht samen. Je hebt niet alleen minder tijd, ook je hoofd staat er niet naar. Toch is het belangrijk zo snel mogelijk met je werkgever om de tafel te gaan en de mogelijkheden door te nemen. Werken kan ook een welkome afleiding zijn en zelfs energie geven.

Wil je wel werken, maar lukt het praktisch (deels) niet vanwege de zorg voor je kind, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

  • calamiteitenverlof van maximaal een paar dagen;
  • kortdurend zorgverlof van maximaal twee weken;
  • langdurend zorgverlof van maximaal zes weken.

Bespreek met je werkgever zo snel mogelijk wat het beste bij jouw situatie past en kijk ook naar andere mogelijkheden, zoals flexibel werken, thuiswerken en (tijdelijk) minder werken..

Calamiteitenverlof

Je hebt recht op calamiteitenverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. De plotselinge ziekte van je kind kan daaronder vallen. Je krijgt dan een paar uur tot enkele dagen de tijd om noodzakelijke maatregelen te treffen.

Je werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Meld het wel zo snel mogelijk en geef daarbij aan hoe lang het verlof naar verwachting duurt. Je werkgever betaalt je salaris tijdens het verlof door.

In je cao of arbeidsreglement kunnen andere afspraken staan. Dan gelden die afspraken.

Kortdurend zorgverlof

Je hebt recht op kortdurend zorgverlof om noodzakelijke zorg aan je kind te geven. Maximaal twee keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Als je fulltime werkt, komt dit dus neer op maximaal 10 dagen verlof per jaar. Je werkgever kan je verlofaanvraag alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen komt. Wanneer het zorgverlof is begonnen, mag je werkgever dit niet meer stoppen.

Je werkgever betaalt tijdens het verlof ten minste 70% van je salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, geldt het minimumloon. Tijdens het zorgverlof bouw je vakantiedagen op. De verlofdagen mogen niet afgetrokken worden van je vakantiedagen. Word je ziek tijdens het verlof, dan kun je, in overleg met je werkgever, deze stoppen.

In je cao of arbeidsreglement kunnen andere afspraken staan. Dan gelden die afspraken.

Langdurend zorgverlof

Je kunt langdurend zorgverlof opnemen om voor langere tijd voor je zieke kind te zorgen. Dat kan maximaal 6 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Ook kan je een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken de helft van je contracturen werken. In overleg met je werkgever mag je het ook anders regelen.

Langdurend zorgverlof vraag je minstens twee weken van tevoren schriftelijk aan bij je werkgever. Deze kan het verlof alleen weigeren als hij goede redenen heeft. Is het zorgverlof ingegaan, dan mag je werkgever dit niet meer stoppen. Je werkgever hoeft je salaris niet door te betalen. Je bouwt wel vakantiedagen op.

In je cao of arbeidsreglement kunnen andere afspraken staan. Dan gelden die afspraken.

Alternatieven

Als je de hiervoor genoemde verlofvormen hebt opgemaakt of ze zijn (financieel) niet mogelijk, dan kun je de volgende alternatieven overwegen:

  • Bijzonder verlof vragen: je kunt je werkgever vragen of hij bijzonder verlof wil toekennen. Deze vorm van verlof is niet bij wet geregeld, maar is in sommige cao's of arbeidsreglementen opgenomen.
  • Vakantie opnemen: je kunt vakantiedagen inzetten door ze te spreiden over een bepaalde periode waarin je deels werkt en deels vakantie-uren opneemt.
  • Vakantie opnemen: je kunt vakantiedagen inzetten door ze te spreiden over een bepaalde periode waarin je deels werkt en deels vakantie-uren opneemt.
  • Onbetaald verlof vragen: je kunt je werkgever vragen je onbetaald verlof te geven. Dat moet je wel tijdig aanvragen.

Je ziek melden

Wanneer werken vanwege psychische of fysieke klachten echt niet lukt, dan kun je je ziek melden.

  • Als je je ziek meldt, dan zal de werkgever de bedrijfsarts of arbo-arts moeten inschakelen. De bedrijfsarts beoordeelt of je in staat bent om te werken en zo niet, hoe lang je naar verwachting niet kunt werken. Het is de wettelijke plicht van de werkgever om dit in gang te zetten en ook de wettelijke plicht van de werknemer om hieraan mee te werken. Soms komt het voor dat de werkgever een casemanager of andere arbo-medewerker inzet. Het is echter belangrijk dat je in ieder geval een keer wordt gezien door een bedrijfsarts of arbo-arts.
  • Je kunt ook zelf met je werkgever afspraken maken wanneer je weer begint met werken. De bedrijfsarts is echter degene die vanuit medisch oogpunt kan adviseren of en op welke manier werken het beste aansluit bij jouw situatie.
  • Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld omdat de bedrijfsarts vindt dat je wel kunt werken of omdat het oordeel luidt dat je bepaalde werkzaamheden wel zou kunnen doen. Dan bestaat de mogelijkheid om het UWV om een deskundigenoordeel te vragen. Het UWV zal opnieuw beoordelen of je in staat bent te werken of dat de voorgestelde re-integratiewerkzaamheden wel reëel zijn. Je kunt het deskundigenoordeel zelf bij UWV aanvragen. De werkgever zal dit oordeel mee moeten nemen in zijn beslissing om het salaris wel of niet door te betalen.

Eigen bedrijf/zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer heb je minder opties. Zonder jou staat je bedrijf stil. Probeer in elk geval een vervanger te regelen voor als je absoluut niet kunt werken. Schakel zo nodig (professionele) hulp in voor verplichtingen die doorlopen, zoals belastingaangiftes. Je kunt beter kosten maken, dan later boetes en strafrentes betalen.

Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Meld je dan bij de verzekeraar en zorg dat je op korte termijn een afspraak krijgt met een arts voor een medisch oordeel. Het is belangrijk om je huisarts en eventuele andere professionele hulp die je hebt ingeschakeld, hierbij te betrekken.

Als je er niet uitkomt

Het is belangrijk om de werkgever en eventueel de bedrijfsarts op de hoogte te houden van jouw situatie. Helaas kan het gebeuren dat je er niet uitkomt met je werkgever. Vraag dan om hulp bijvoorbeeld bij maatschappelijk werk in het ziekenhuis of bij de vakbond als je daar lid van bent. Maar ook kun je twee keer per maand met al je vragen terecht bij ons spreekuur voor ouders & werk.

Kom je er financieel niet meer uit? Neem dan contact op met maatschappelijk werk in het ziekenhuis of eventueel met je accountant of administratiekantoor.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase